Skip to the content

Statens IT-projektmodel er blevet revideret

På baggrund af regeringens Strategi for IT-styring i staten har ministeriernes projektkontor revideret statens IT-projektmodel og risikovurderingsprocessen, og disse ændringer er blevet lanceret i slutningen af september.

Der er fem primære målsætningsændringer som alle projekter, der overgår til analysenfasen efter 28. september skal anvende. De målsætninger er:

1.Det skal være mere attraktivt at arbejde med statens it-projektmodel. En enklere model med gode styringsdokumenter skal give mere frihed til at tilrettelægge it-projekter •Et nyt projektgrundlag skal fungere som styringsgrundlag igennem hele projektet

 • Der er blevet udarbejdet et nyt business case grundlag, der supplerer business case modellen (excel-værktøj) med et ledelsesresumé over projektets investeringsrationale og forudsætninger

 

2.Der skal være et øget fokus på gevinster. Gevinster som rettesnor i it-projekter skaber bedre grundlag for at realisere myndighedens ambition

 • Der er blevet tilføjet en gevinstrealiseringsplan som bilag til business case grundlaget
 • Der er udarbejdet en drejebog for gevinstrealisering
 • Opfølgningen på gevinstrealisering styrkes, bl.a. ved statusrapportering

 3.Der skal skabes endnu mere værdi af risikovurdering og opfølgning. Differentieret rådgivning tilpasset it-projekternes kompleksitet og risici skal bidrage til bedre afdækning af risici, afklaring af prioriteringer og sikring af ledelsesfokus

 • Risikovurderingen fremrykkes til tre måneder inde i analysefasen
 • De mest komplekse og risikofyldte projekter følges tættere af Statens It-råd med et udvidet rådgivningsforløb

 4.Modellen skal kunne rumme agil produktudvikling. En mindre rigid model giver bedre mulighed for iterative udviklingsforløb

 • Anskaffelses -og gennemførelsesfasen slås sammen
 • Der er udarbejdet en vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder
 • Dokumenter er blevet revideret, så det er tydeligt, hvordan de kan anvendes af projekter med agil produktudvikling


5.Der skal være en mere fokuseret risikostyring. Bedre afdækning af risici og risikomitigering bidrager til at fjerne forhindringer i projektgennemførelsen

 • Risikologgen er blevet forenklet
 • Mere fokus på risikostyring og mitigering til risikovurderingen

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen 

Få mere viden - vælg din egen demo

Bliv klogere på portefølje- og projektstyring, SharePoint, Office 365, Teams, Planner, økonomistyring, ressourcestyring, integrationer, dokumenthåndtering eller noget helt andet?